AJUDES MENJADOR 21/22


Benvolgudes famílies,

Podeu consultar la proposta de resolució de concessió d'ajuts de menjador d'aquest curs 2021-2022

També podeu consultar el llistat definitiu d'ajuts de menjador pel curs 2021-2022


Per a qualsevol consulta o dubte, poseu-vos en contacte amb la Secretaria del centre.AJUDES MENJADOR 21/22 INFORMACIÓ GENERAL


DESTINATARIS

  • Alumnes que durant el curs 2021-2022 estiguin escolaritzats a 2n cicle d’educació infantil, a educació primària o a educació secundària obligatòria i que siguin usuaris del servei de menjador escolar.


DATES I HORARI

  • Del 6 al 17 de setembre

  • Dilluns a divendres: de 9:30 a 10:30 // de 12:00 a 13:00

PRESENTACIÓ I TERMINI

  • Podeu consultar tota la informació relacionada amb les ajudes de menjador a la pàgina WEB de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (Ajudes de menjador curs 2021/2022).


  • Les sol·licituds per obtenir les ajudes de menjador s’han de formalitzar mitjançant l’imprès normalitzat. El podeu recollir a la Secretaria del Centre (C/Sant Vicenç de Paül, 9) i també el podeu descarregar AQUÍ.

Així mateix, es pot tramitar la sol·licitud telemàticament a través de la Seu Electrònica de la CAIB.

  • En el cas que l’ajuda es sol·liciti per a més d’un membre de la mateixa unitat familiar en el mateix centre on es cursin estudis durant el curs escolar 2021-2022, o se sol·licitin ajudes de menjador per motius socioeconòmics o de transport conjuntament, la petició s’ha de formular en un únic imprès.


  • Les sol·licituds s’han de presentar, emplenades adequadament, als centres educatius on es cursaran els estudis durant el curs escolar 2021-2022 o a través de la Seu Electrònica de la CAIB, i cal adjuntar-hi la documentació acreditativa necessària.


  • En el supòsit d’admissió de sol·licituds d’alumnes d’incorporació tardana, es poden presentar propostes del 25 d’abril al 4 de maig de 2022.


DOCUMENTACIÓ

  • Les persones sol·licitants han de presentar, juntament amb la sol·licitud, la documentació següent:

- DNI, NIF o NIE en vigor de tots els membres computables de la unitat familiar que tinguin 16 anys o més el dia 31 de desembre de 2020.

- Fotocòpia del Llibre de Família amb tots els membres. En els casos de nul·litat, separació o divorci s’ha d’acompanyar de la sentència judicial que ho declari. Les separacions de fet han d’acreditar-se mitjançant qualsevol documentació que ho demostri.

- Certificat de convivència a l’efecte de computar els membres de la unitat familiar.


  • A més, segons el cas concret s’ha d’aportar la documentació següent:


- Per obtenir punts per renda: emplenar l’apartat corresponent de la sol·licitud d’autorització a la Conselleria d’Educació i Universitat perquè pugui obtenir el certificat d’ingressos de l’Agència Tributària.


- Per obtenir punts per criteri familiar:

a) Família nombrosa: fotocòpia carnet acreditatiu vigent el 31 de desembre de 2020.

b) Membres de la unitat familiar afectats de discapacitats: certificat oficial.

c) Infants en acolliment: documentació acreditativa.

d) Família monoparental: documentació acreditativa.


- Per obtenir punts per condicions sociofamiliars desfavorables: el centre sol·licitarà la documentació que consideri oportuna.

- Beneficiaris directes:

a) Certificat del director del centre d’acolliment.

b) Ordre de protecció de les víctimes de violència de gènere.

c) Acreditació de la condició de refugiat.

- Per obtenir punts per ajudes sol·licitades per motius de desplaçament:

a) Certificat emès pel centre en que l’alumne cursa els estudis durant el curs escolar 2021/2022 que acrediti la jornada partida o la utilització del servei de transport escolar.

b) Certificat de residència de l’alumne/a.