ESCOLARITZACIÓ 20/21

FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA

(www.assumpcio.net)

Tots els alumnes que han estat admesos en aquest Centre han de formalitzar la matrícula segons el següent horari:

·      Educació Infantil i Educació Primària: del 14 a 21 de juliol.         

·      Educació Secundària Obligatòria: del 14 al 24 de juliol.

·      Documentació necessària:

-  2 fotos de carnet (només els alumnes d'infantil)

-  Fotocòpia DNI de l’alumne/a o del llibre de família

-  Fotocòpia DNI dels pares

-  Full de matrícula emplenat (el podeu recollir al centre o DESCARREGAR AQUÍ)

 

·      Recordau que per formalitzar la matrícula heu de demanar cita prèvia (971 870 377)

  

Binissalem, 13 de juliol de 2020.

---------------------------------------------------------------


Informació ESCOLARITZACIÓ  curs 2020/2021 

Infantil, Primària i ESO


Presentació de sol·licituds

Tràmit telemàtic a la web d’escolaritzacio de la CAIB (escolaritzacio.caib.es)

Per poder iniciar la sol·licitud es requerirà l’autentificació prèvia de la identitat del sol·licitant (pare i/o mare) mitjançant un dels següents sistemes

o   Sistema d’identificació electrònica per a l’administració Cl@ve

o   Codi d’usuari del Gestib o usuari de CAIB

o   Combinació del número del mòbil amb el DNI o NIE

 

Tràmit presencial

Presencial amb cita prèvia; telefonar al 971 870377

 

 

DATES importants per al procés de sol·licitud de plaça.

Tots els cursos i etapes 

·       Del 01 al 12 de juny

Termini de presentació de sol·licituds (via telemàtica indicant el centre de primera opció. Presencial, amb cita prèvia, al centre elegit.

·       Dia 30 de juny.

Publicació de les llistes provisionals al web d’escolarització.

·       1, 2 i 3 de juliol

Període de reclamacions

·       Dia 13 de juliol

Publicació de les llistes definitives d’admesos: web d’escolarització i al nostre web s’indicarà la documentació necessària per formalitzar la matrícula en el moment oportú.

Per aquest tràmit presencial demanar cita prèvia al 971 870377

 

·       Del 14 al 21 de juliol, MATRÍCULA INFANTIL I PRIMÀRIA.

·       Del 14 al 24 de juliol, MATRÍCULA SECUNDÀRIA.

 

Per a qualsevol aclariment podeu comunicar amb el centre als telèfons 971 870 377/622 671 616 o bé al correu assumpcio@assumpcio.fecib.net

 


 

BAREM D’ADMISSIÓ

RESUM CRITERIS PRIORITARIS

·         Existència de germans matriculats al centre o pares o tutors legals que hi treballin

 

a)       Primer germà al centre

 

5,5 punts

 

b)       Per cada un dels germans següents

 

4 punts

 

c)       Pel pare, o mare, o tutor legal que treballi al centre

 

5,5 punts

 

d)       En cas que els dos pares o tutors legals treballin al centre

 

9,5 punts

 

·         Proximitat del domicili de l’alumne o del lloc de treball d’algun dels seus pares o tutors legals:

-   Situat dins la zona d’influència del centre sol·licitat (màxim 5,5 punts)

 

a)       domicili de l’alumne o, alternativament, lloc de treball d’algun dels pares o tutors legals o del mateix alumne si aquest té l’edat legal de treballar

 

2 punts

 

b)       per un any complet de residència continuada i ininterrompuda, o un any complet de feina continuat i ininterromput

 

2 punt

 

c)       per dos o més anys de residència continuada i ininterrompuda, o per dos o més anys de feina continuada i ininterrompuda

 

1,5 punts

-   Situat dins una zona limítrofa al centre sol·licitat (màxim 2,75 punts)

 

a)       domicili de l’alumne o, alternativament, lloc de treball d’algun dels pares o tutors legals

 

1 punt

 

b)       per un any complet de residència continuada i ininterrompuda, o un any complet de feina continuat i ininterromput

 

1 punt

 

c)       per dos o més anys de residència continuada i ininterrompuda, o per dos o més anys de feina continuada i ininterrompuda

 

0,75 punts

-   Per a la resta dels domicilis

 

0 punts

 

·         Renda familiar anual de la unitat familiar corresponent a l’exercici 2018:

 

a)       Renda familiar anual igual o inferior al salari mínim interprofessional

 

1,5 punts

 

b)       Renda familiar anual superior al salari mínim i inferior o igual al doble del salari mínim interprofessional

 

1 punt

 

c)       Renda familiar anual superior al doble del salari mínim  i inferior o igual al triple del salari mínim interprofessional

 

0,5 punts

 

d)       Renda familiar anual superior al triple del salari mínim interprofessional

 

0 punts

 

·         Pertinença a família nombrosa

 

a) família nombrosa especial

 

2 punts

 

b) família nombrosa general

 

1 punt

 

·         Concurrència de discapacitat en l’alumne o en algun dels pares o tutors legals

 o en algun germà (màxim 2 punts)

 

a)       en l’alumne

 

1 punt

 

b)       en algun dels pares, tutors legals o algun dels germans

 

1 punt

·         Concurrència en el alumne d’una malaltia crònica    (  1 punt)

                             

·         Altres circumstàncies rellevants (màxim 1 punt)

 

Germans de parts múltiples

Fills de famílies monoparentals

 

0,5 punt

0,5 punt

Comments