AJUTS MENJADOR 19/20     INFORMACIÓ GENERAL

DESTINATARIS

·         Alumnes que durant el curs 2019-2020 estiguin escolaritzats a 2n cicle d’educació infantil, a educació primària o a educació secundària obligatòria i que siguin usuaris del servei de menjador escolar.

 

DATES I HORARI

                ·         Del 3 al 19 de juny

                ·         Dilluns a divendres: de 9:30 a 10:30 i de 12 a 13 h

 

PRESENTACIÓ I TERMINI

      ·         Les sol.licituds per obtenir els ajuts de menjador s’han de formalitzar mitjançant l’imprès normalitzat. El podeu recollir a la Secretaria del Centre (C/Sant Vicenç de Paül, 9) i també el podeu descarregar AQUÍ.

     ·         En el cas que l’ajut es sol.liciti per a més d’un membre de la mateixa unitat familiar en el mateix centre on es cursin estudis durant el curs escolar 201892020, o se sol.licitin ajuts de menjador per motius socioeconòmics o de transport conjuntament, la petició s’ha de formular en un únic imprès.

      ·         Les sol.licituds s’han de presentar, emplenades adequadament, als centres educatius on es cursaran els estudis durant el curs escolar 2019-2020 en el termini de 15 dies que comença l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, i cal adjuntar-hi la documentació necessària.

     ·         Els alumnes que durant el període de presentación de sol.licituds no estiguin escolaritzats podrán presentar les sol.licituds en els períodes extraordinaris següents:

a)    Centres d’Infantil i Primària: del 24 al 28 de juny.

b)    Centres de Secundària: del 27  de juny al 2 de juliol.

     ·         En el supòsit d’admissió de sol.licituds d’alumnes d’incorporació tardana, es poden presentar propostes fins al 20 d’abril de 2020.

 

DOCUMENTACIÓ

     ·         Les persones sol.licitants han de presentar, juntament amb la sol.licitud, la documentació següent:

-       DNI, NIF o NIE en vigor de tots els membres computables de la unitat familiar que tenguin 16 anys o més el dia 31 de desembre de 2018.

-       Fotocòpia del Llibre de Família amb tots els membres. En els casos de nul.litat, separació o divorci s’ha d’acompanyar de la sentència judicial que ho declari. Les separacions de fet han d’acreditar-se mitjançant qualsevol documentació que ho demostri.

-       Certificat de convivencia a l’efecte de computar els membres de la unitat familiar.

     ·         A més, segons el cas concret s’ha d’aportar la documentació següent:

 

-     Per obtenir punts per renda: emplenar l’apartat corresponent de la sol.licitud d’autorització a la Conselleria d’Educació i Universitat perquè pugui obtener el certificat d’ingressos de l’Agència Tributària.

 

-       Per otenir punts per criteri familiar:

a)    Familia nombrosa: fotocòpia carnet acreditatiu vigent el 31 de desembre de 2018.

b)    Membres de la unitat familiar afectats de discapacitats: certificat oficial.

c)    Infants en acolliment: documentació acreditativa.

d)    Familia monoparental: documentació acreditativa.

e)    Dos o més infants que facin ús del menjador escolar: n’hi ha prou de marcar-ho a la sol.licitud.

 

-       Per obtenir punts per condicions sociofamiliars desfavorables: el centre sol.licitarà la documentació que consideri oportuna.

 

-       Beneficiaris directes:

a)    Certificat del director del centre d’acolliment.

b)    Ordre de protecció de les víctimes de violència de gènere.

c)    Acreditació de la condició de refugiat.

 

-       Per obtenir punts per ajuts sol.licitats per motius de desplaçament:

a)    Certificat emès pel centre en que l’alumne cursa els estudis durant el curs escolar 2019-2020 que acrediti la jornada partida o la utilització del servei de transport escolar.

b)    Certificat de residència de l’alumne/a.